Visie

idr1❤️

Om tot geluksbeleving te komen dient de mens eenheid te ervaren, want afgescheidenheid oftewel verdeeldheid brengt immer lijden voort. Zie het huidige Nederlandse systeem, welke hier helaas een groot voorbeeld van is op nationaal niveau.

Een mens beleeft zichzelf in contact met de samenleving, die hij/zij om zich heen ervaart. Als deze samenleving ook eenheid is en dient wordt de mens vanuit eenheid aangesproken op eenheid. Waardoor de mens aangemoedigd wordt deze heelheid in zichzelf te handhaven dan wel te bewerkstelligen. De samenleving zal met haar eenheid de mens steeds verder tot heelheid ondersteunen en nadat deze bereikt is deze eenheid verder dienen, bewaren, bewaken en bekrachtigen. Zo zijn mens en samenleving samen één in geheel.

Oftewel als de mens eenheid is, draagt hij/zij de eenheid van de samenleving. Als de samenleving eenheid is, draagt deze de eenheid van de mens mee. Zo vormen mens en samenleving een dynamisch geheel van continue onderlinge bekrachtiging binnen de eenheid die ze samen zijn.

Vanuit dit gedachtengoed zien wij de nieuwe samenleving die ontstaat liefst als een zonnebloem. Waarom? Omdat een zonnebloem een bloem is die haar opbouw kent met in het hart van de bloem een hele verzameling van losse kleine bloemen, ieder met een eigen stempel, stijl en vruchtbeginsel. Al deze bloemen samen komen in en vanuit het hart tot bloei en vormen de bloeiende zonnebloem, een bloeiend geheel.

Naar dit beeld zien wij de samenleving graag. Een kader, met in het hart alle mensen die de samenleving vormen, die vanuit eigen hart in vol ornaat mens zijn en vol tot bloei komen in en vanuit de volledigheid die zij zijn. Pas dan, als een ieder hierin gediend en gesteund wordt en tot deze bloei komt, zal de gehele samenleving in volle bloei zijn! Want een ieder weet immers dat een samenleving zo sterk is als de zwakste schakel! Oftewel we dragen elkaar naar volle bloei in eenheid.

Als we naar de mens kijken, dan zien we dat deze een drietal deelaspecten in zichzelf kan onderscheiden:
⦁ denken
⦁ voelen
⦁ willen

Om als samenleving de mens vol in weerspiegeling op heelheid te kunnen dienen, dient de samenleving deze deelgebieden ook in zich te dragen.

Het ‘denken’ kun je vinden in het bestuur (politiek) oftewel het wetgevende stelsel. Hier buigt men zich over de vraag hoe richten wij onze samenleving in, zodat Idr1❤️, mens, dier en natuur tot zijn/haar recht komt.

Het ‘willen’ vind je in de samenleving in de gedaante van actie, te vinden in de uiting die economie heet. Hier vindt de beweging plaats.

Het gebied tussen het ‘denken’ en ‘willen’ is het ‘voelen’. Het ‘voelen, de intuïtie’, vinden we terug in de kunst, wetenschap en religie. Dat kunst een expressie is vanuit het gevoel spreekt voor zich. Dat wetenschap ook uit datzelfde gevoel ontstaat behoeft wellicht meer uitleg. Aan de kiem van ieder baanbrekend onderzoek, ligt een gevoel van waaruit nieuw te ontdekken gebied ingegaan wordt, vanuit een hypothese die men op feitelijkheid gaat onderzoeken. Die hypothese vindt zijn oorsprong in het moment van de vrije val. Het moment waarin de intuïtie gehoord wordt. Pas als de hypothese onderzocht is en gekend is, gaat me over in wetenschap.

Dan de religie. Als mensen zeggen: ‘Ik geloof in God’, ‘Ik geloof in het universum”, ‘Ik geloof in de verbindende kracht die Liefde heet, die eenheid heet’ en je vraagt, ok, leg eens uit, waardoor? Dan antwoordt men met ‘dat voel ik zo’. Oftewel, hiermee is het helder dat religie eveneens het ‘voelen’ omvat.

Dan heeft de Franse Revolutie ons een drietal idealen gegeven, welke zouden moeten heersen in een vitale, inclusieve, duurzame samenleving, om de eenheid te dienen, te bewaren en bewaken. Te weten;
⦁ vrijheid
⦁ gelijkheid
⦁ broederschap

We koppelen deze drie idealen aan de drie deelaspecten van de mens om de heelheid te dienen en wel op de volgende wijze.

Deelaspecten mensCorresponderende deelaspecten samenlevingEenheidsdienende idealen
DenkenPolitiek, wetgevingGelijkheid
VoelenKunst, wetenschap, religieVrijheid
WillenEconomieBroederschap

Voor het denken is gelijkheid het eenheidsdienende ideaal.

Op individueel vlak heeft de mens het nodig zich in gelijkheid te weten te verhouden ten opzichte van de medemens, dier en natuur. De gedachte en het beleven van gelijkheid voedt de eenheid die de mens is en ervaart te zijn.

Op maatschappelijk niveau is het van belang gelijkheid gewaarborgd te zien in de wetgeving; gelijkheid van wet. Dit is concreet te benoemen, na te leven en op naleving te controleren.

Voor het voelen is vrijheid het eenheidsdienende ideaal.

Op individueel vlak heeft de mens het nodig om in zichzelf een vrije ruimte te voelen van waaruit men zich kan verbinden met de eigenheid van ‘zijn’ om de eigen identiteit van daaruit vorm te kunnen geven. Het betreft hier een innerlijk veld. Van daaruit kan men het persoonlijke leven trouw aan eigen hart vorm geven.

Op maatschappelijk niveau is het van belang dat er vrijheid heerst in het midden van de maatschappelijke gevoelsaspecten. Enkel vanuit totale ongebonden vrijheid kan men binnen de kunst, wetenschap en religie voorbij de eigen grenzen springen, de vrije val tegemoet. Want enkel door daar vrijheid te kunnen ervaren, ontstaan er nieuwe kunstvormen, wetenschappelijke theorieën en religieuze dan wel spirituele inzichten.

Wanneer hier bijvoorbeeld economische binding gecreëerd wordt, gaat men veilige keuzes maken en zal men nooit tot vernieuwing, tot creëren komen. Deze vernieuwing is van groot individueel en collectief belang! Want zoveel kunst, als wetenschap, als religie/spiritualiteit zorgen voor een vortex aan individuele en maatschappelijke ontwikkelingen die welzijn dienen. De bioloog die ontdekt dat paardenbloemen helpen ontgiften, de kunstenaar die met een project mensen tot inleving in slachtoffers van seksueel misbruik doet groeien, de coach die mensen steunt in zelfrealisatie en bijvoorbeeld uit een slachtofferrol weet te doen stappen. Ze dragen allen zo concreet bij aan de bevestiging en groei in eenheid, zowel individueel als collectief!

Maatschappelijk betekent dit dat deze terreinen die de gemeenschap vol dienen, door de gemeenschap financieel gedragen dienen te worden, om de eenheidsdynamiek weer compleet te maken. Deze terreinen zullen gesubsidieerd dienen te worden, zodat ze ongebonden blijven en de vrijheid vol kan zijn en daarmee de volle kans tot creatie gewaarborgd is en daarmee ons welzijn de grootste kans in ontwikkeling zeker is!

Voor het willen is broederschap het eenheidsdienende ideaal.

Op individueel vlak heeft de mens de veiligheid nodig om zich te kunnen bewegen vanuit een basis van welbevinden. De verbindende waarde van broederschap versterkt dit op krachtige wijze.

Op maatschappelijk vlak heeft de economie broederschap nodig, om elkaar vast te houden in de zekerheid van het bestaan. Vertrouwen hoort de basis te zijn tot handeldrijven. Maak jij voor mijn gezin winterjassen, dan neem ik 10% van jouw uienproductie af tegen die en die prijs, ongeacht de oogst die je zult hebben. Je staat voor elkaar in!

Broederschap is het tegenovergestelde van concurrentie.

In Nederland heeft de concurrentie broederschap verjaagd en daardoor ontbreekt eenheidsmoraal in handeldrijven. Men buit elkaar uit en komt ermee weg. En van hieruit zien we deze moraal doorzetten in het hele maatschappelijke gebeuren. Van kinderen die elkaar leren te dissen tot politici die de zakken van een bepaalde groep vullen over de rug van het volk heen. Hiermee raken we een groot groeipunt aan voor de Nederlandse samenleving.

Het creëren van de nationale verzamelplaats vormt het begin van het duurzaam inruilen van concurrentie voor verbroederlijking.

Belangrijk om te beseffen dat de individuele en collectieve eenheid komt te vervallen, vanaf het moment dat je de idealen uit de Franse Revolutie met andere deelaspecten van mens en maatschappij verbindt.

Verbindt je het ‘willen’, de economie met vrijheid, dan ontstaat er kapitalisme en dus verdeeldheid.

Verbindt je het ‘willen’, de economie met gelijkheid, dan ontstaat er communisme en dan komt de eigenheid in het gedrang. En zo verder.

Alle maatschappelijke onderdelen zijn allen gericht en dus ingericht op het ondersteunen en bekrachtigen van de drie-eenheid die de mens en in weerspiegeling daarop de maatschappij is.

Kijken we bijvoorbeeld naar het onderwijs, dan dient onderwijs de mens(enkinderen) op alle drie de deelaspecten te scholen.

Het ontwikkelen van het denken vereist onderwijs gericht op het hoofd.
Het ontwikkelen van het voelen vereist onderwijs gericht op het hart.
Het ontwikkelen van het willen vereist onderwijst gericht op de handen.

Plaats je onderwijs in het eerdere schema dan komt dat er als volgt uit te zien:

Deelaspecten mensCorresponderende deelaspecten samenlevingEenheidsdienende idealenOnderwijs
DenkenPolitiek, wetgevingGelijkheidHoofd
VoelenKunst, wetenschap, religieVrijheidHart
WillenEconomieBroederschapHanden


De eenheidsdragende idealen gelijkheid, vrijheid en broederschap leiden ons los, maar ook vanuit onderlinge verbinding tot een aantal kernwaarden die we individueel en collectief als leidraad nemen. Te weten:
⦁ Gelijkwaardigheid
⦁ Respect
⦁ Onvoorwaardelijke liefde
⦁ Eerlijkheid naar onszelf en de ander; mens, dier en natuur
⦁ In en vanuit verbinding leven

Deze kernwaarden die uitgangspunt in alle denken, doen en voelen zijn, zowel individueel als collectief, kunnen we onszelf en elkaar makkelijk in herinnering roepen, daar zij afgekort GROEI genoemd kan worden. Elkaar een reminder geven op GROEI is elkaar liefdevol herinneren aan de groeikansen die we onszelf en elkaar kunnen schenken.

Hoe simpel doch doeltreffend kan alle handelen overal en altijd vanuit en naar deze kernwaarden worden uitgelijnd.

Vanuit dit eenheidsmodel inclusief de kernwaarden die deze maken en bewaken, hebben we ons gebogen over het vraagstuk wat er nodig is om een eerlijke samenleving op te bouwen.

Al deze punten hebben we in een eenheidsplan verwoordt. Hierin staat alles wat stap voor stap doorgevoerd dient te worden om onze politiek de transitie te doen maken (gedragen door liefst alle partijen) van een land bestuurd vanuit verdeeldheid naar een land dat bestuurd wordt vanuit en omwille van eenheid!

Ook benieuwd?! Lees verder bij het eenheidsplan.