Beleidsplan

De doelstelling van Idr1:

De Nederlandse politiek, die haar basis heeft in verdeeldheid, tot transitie te brengen zodat er een eenheidssamenleving ontstaat, waarin alles draait om het creëren, behouden en bekrachtigen van duurzaam welzijn van mens, dier en natuur.

Hoe dit te bereiken, met welke te verrichten werkzaamheden?

Middels deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Hiertoe dienen wij in praktisch opzicht de volgende stappen te zetten:

Juli 2023, na de val van het kabinet: Idr1 heeft alle politieke partijen wederom uitgenodigd tot deelname aan het eenheidsplan.

Voor 28 augustus 2023: registratie aanduiding Idr1 en logo Idr1 in combinatie met betaling van de daarbij behorende betaling van een waarborgsom van 450 euro.

Op 4, 8 en 18 september een meeting van de Kiesraad bijwonen met betrekking tot omgang met de digitale software voor aanlevering kandidatenlijst.

Voor 25 september 2023: betaling van de waarborgsom van 11.250 euro, welke we dienen te betalen in combinatie met het aanleveren van een kandidatenlijst.

Van 25 september 2023 tot 4 oktober 2023: alle benodigde ondersteuningsverklaringen laten tekenen en centraal verzamelen, om zo in heel Nederland verkiesbaar te zijn.

5 of 6 oktober 2023: afspraak met de door de Kiesraad aangewezen contactpersoon om samen de voorinlevering te doorlopen op compleetheid.

9 oktober 2023: de kandidatenlijst wordt samen met alle getekende ondersteuningsverklaringen overhandigd aan de Kiesraad te Den Haag.

22 november 2023: verkiezingen

Ons beleid om tot een totale eenheid te komen, is een tweeledig beleid.

1) Op het volk gericht:

Vanaf 11 september start onze stilte-campagne actief!

Onze campagne draagt de naam “Wij zijn het volk, wij zijn Idr1”.

Vanaf dat momenten gaan er allerlei berichten naar het volk uit, liefst via de stille kanalen, de netwerken van licht, liefde, verbinding, eenheid. Dit omdat we een evolutie teweeg gaan brengen en geen revolutie. Idr1 zal via de campagne tot de verkiezingen en de verkiezingen zelf, de datum 22 november 2023, de beweging maatschappelijk voelbaar maken dat het
hoogtijd is om gezamenlijk de duurzame weg in te slaan om te kiezen de politiek voorbij te gaan en samen een samenleving van en vanuit eenheid neer te zetten.

Naast de stille weg zetten we uiteraard ook de sociale media en de pers in. Dit opdat een ieder weet heeft van de nieuwe mogelijkheid die wij voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse politiek mogelijk maken!

2) Op de politiek gericht.

Idr1 is een politiek overstijgende eenheidsbeweging. Zij is een open orgaan, in het leven geroepen om alle politieke partijen er zitting in te kunnen laten nemen, met als doel elkaar te ontmoeten in de emotie die ieder kende, alvorens hij de politiek inging. Want vanuit deze emotie is een ieder in de gedachte gegaan om via de weg van eigen inzicht vorm te geven aan het bereiken van het doel een beter werkende, eerlijkere dan wel mooiere samenleving neer te zetten. Deze diversiteit van invullingen houdt ons verdeeld, de kunst is om dit samen te ontstijgen en terug te keren naar de basisemotie.

In juli 2023 nodigden wij alle politieke partijen uit om hun partijbelangen te overstijgen om zich eerst en vooral in te zetten voor het volksbelang. Dit om eerst het recht op welzijn van het volk veilig te stellen. Daarna kunnen partijen hun ideeën in gemeenschappelijkheid aandragen, om de nieuwe samenleving mee vorm te geven. Dit allemaal vanuit deep
democracy, zodat de wijsheid van het volk vorm krijgt in de nieuwe samenleving.

Naar aanleiding van onze uitnodiging en op basis van eerdere contacten, zullen wij met zoveel mogelijk verschillende partijen het gesprek aangaan. Dit met als doel om samen met hen de beweging van transitie maatschappelijk voelbaar te maken. Dit zodat maatschappelijke navolging in werking treedt en we door een nationaal gedragen beweging tot transitie komen, de politiek voorbij, om aan te komen in een samenleving van en vanuit eenheid!

De wijze van werving van inkomsten:

De wijze waarop wij inkomsten werven is heel simpel. Onze enige inkomsten zijn donaties van particulieren. Hiertoe kan men via de door ons uitgezette crowdfunding een storting doen. Wij nemen geen donaties vanuit het bedrijfsleven aan. Ook is lidmaatschap van onze beweging kosteloos. Wij wensen geen financieel orgaan te zijn. Al het geld dient naar onze optiek welzijn te dienen en niets anders dan dat.

Het beheer en de besteding van het vermogen:

Daar wij geen financieel orgaan wensen te zijn, is het enige wat de donaties dienen te dekken de te maken kosten voor deelname aan de verkiezingen en de praktisch gemaakte en te maken kosten voor het in stand houden van de beweging Idr1.

Daar wij volkomen transparantie voorstaan, delen wij onze inkomsten en uitgaven in alle openheid. Men kan in het overzicht hieronder onze kosten zien en via de crowdfunding onze inkomsten. Zo is er ten alle tijden transparantie!

De kosten die deelname aan de verkiezingen met zich meebrengen zijn:
-waarborgsom inschrijving aanduiding en logo: 450 euro
-waarborgsom kandidatenlijst: 11.250 euro
-kosten hosting website Idr1: 500 euro
-kosten statutenwijziging notaris: 400 euro
-kosten papier, visitekaartjes, inkt en degelijke: 1.000 euro
Totaal 13.600 euro

Voor verdere gegevens van onze beweging, zie onder de tab contact op deze website.

Beloningsbeleid:

Niemand van de bestuurders, dan wel medewerkers binnen onze vereniging ontvangt gelden noch vergoedingen. Alles gebeurt op volledig vrijwillige basis.

Actueel bestuur:

Kayid Wolfert: voorzitter
Petra Mengerink: secretaris
Henk Hardonk: penningmeester