Eenheidsplan

22 november 2023 doet idr1❤️ mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, als partij, om van binnenuit de verandering in te zetten!

We hebben eerder mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen als eenheidsorgaan, met het doel daarin alle politieke partijen samen tot eenheid te laten komen om gezamenlijk alle kunde en kwaliteiten in te zetten voor het volk. Hiertoe hebben wij alle politieke partijen reeds twee keer uitgenodigd voor deelname aan het eenheidsplan, om het partijbelang te overstijgen en samen het welzijn van mens, dier en natuur te gaan dienen. Om de economie in te zetten voor welzijn, in plaats van alle welzijn in te zetten en deels op te offeren voor de economie. Daar er geen draagvlak gevonden werd en men verkiest om binnen een systeem van verdeeldheid te blijven dienen, zien wij ons genoodzaakt om een andere positie in te nemen.

De tijd van onderhandelen en vragen is voorbij.

Het duurzame lijden moet gestopt worden.

Dus idr1❤️ stelt zich tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen zelf verkiesbaar met één doel; met de kracht van het collectief de politiek voorbijgaan. De verdeeldheid te overstijgen. En een eenheidssamenleving doeltreffend stap voor stap door te voeren. Dit is simpelweg het uitrollen van onderstaand draaiboek en het eenheidsstelsel is feit. Welzijn zal vanaf dat moment niet langer politiek afhankelijk zijn, maar het is dan een onbetwistbaar basisrecht van idr1❤️.

De kernwaarden van het eenheidsplan liggen vast, de praktische invulling is leidraad maar is wel open en via deep democracy kan het verder vorm krijgen naar de wijsheid van het collectief.

De te nemen stappen zijn de volgende:

1) De kernwaarden worden als basis van alle denken, doen en handelen erkend, zowel individueel als collectief.
2) Alle lopende wetten en beleid worden onder de loep genomen qua overeenstemming met deze kernwaarden. Zij worden beoordeeld op ‘welzijnsdienend zijn’ voor mens, dier en natuur. Naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek, volgt er een bestempeling volgens stoplichtmodel. Groen zijn de zaken die volledig structureel en duurzaam welzijnsdienend zijn. Oranje zijn de zaken die dat niet zijn, maar door aanpassing van het beleid wel omgezet kunnen worden naar groen. Rood zijn alle zaken die schadelijk zijn voor mens, dier en of natuur en die niet door aanpassing in groen omgezet kunnen worden. Alle zaken die dit label krijgen, dienen per direct gestopt te worden. Het schade-toebrengende gebeuren dient naar recht afgehandeld te worden. Zodra dit gedaan is, staan we collectief ‘carte blanche’.
3) Dan komt de moeilijkste stap. We vergeven individueel en collectief het systeem voor alle leed en gevangenschap waarin zij idr1❤️; mens, dier en natuur, in ongelijkheid gevangen hield. Hier wordt nationaal aandacht aan besteed, zodat we dit collectief verwerken.
4) Er wordt in onderlinge samenwerking, vanuit eenheid een eenheidsstelsel neergezet. Dit is een heel eenvoudig stelsel, volledig transparant, waarin de mens een fundament aan faciliteiten zal ervaren als basisrecht, waarin welzijn structureel besloten ligt. Hier hoeft men niets voor te doen, dit is puur een basisrecht en vanuit deze basis kan men naar eigenheid invulling geven aan eigen leven en daarmee het collectief mee vormgeven en dragen. Dierenrecht wordt volledig per wet hersteld, evenals het recht van de natuur.

Het eenheidsstelsel dient het eenheidsmodel en neemt:

A) de piramide van Maslow als leidraad om alle aspecten hiervan voor het gehele collectief te verwezenlijken. Iedere laag dient maatschappij breed vervuld te zijn, alvorens men met het volgende aspect aan de slag gaat!

 1. water/eten
 2. onderdak
 3. veiligheid en zekerheid: (GROEI);
  -gelijkwaardigheid
  -respect
  -onvoorwaardelijke liefde
  -eerlijkheid naar onszelf en de ander; mens, dier en natuur
  -in en vanuit verbinding leven
  En dit alles volledig gedragen, gesteund en gegarandeerd door het eenheidsstelsel.
 4. behoefte aan sociaal contact
 5. vertrouwen en zelfvertrouwen
 6. zelfrealisatie

  Vrijheid met verantwoordelijkheid is dé basale voedingsbodem om deze piramide op te bouwen!!!

Vrijheid van traditie, tot spreken, tot vergaderen, van geloof, geaardheid, sexualiteit in gelijkheid, en van eigen lichamelijke beschikking en eigendom, is voorwaarde en dient als hoogste goed gewaarborgd te zijn!

Onvrijheid heft de eenheid individueel en collectief op en schaadt hiermee welzijn in diepste wezen. Hiermee is de hele piramide onderuitgehaald. Vanaf dit moment zit je op het terrein van schending van de rechten van de mens. Wie zich daaraan schuldig maakt, zal direct uit functie worden gezet en worden berecht.

B) fundamentele natuurwetten als uitgangspunt. Onder andere:

De natuur gaat haar gang, tenzij beheerd. Dat geldt voor zowel de fysieke natuur als de menselijke natuur.
Integriteit moet met integriteit beheerd worden.
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

C) systeemhiërarchie op het geheel, welke gelden voor het volledige scala aan bedrijven.

De wet: de overheid houdt van alle wetten KPIF’s en KPIP’s bij (prestatie indicatoren puur op vordering van de prestatie dan wel op financiële prestatie.) Ook hier stellen we een stoplichtsysteem in. Groen voor zaken die gaan zoals bedoeld, oranje voor zaken die buiten de boot dreigen te vallen en bijgestuurd dienen te worden naar groen. Rood voor zaken die reeds buiten de boot zijn en onmiddellijk gestopt dienen te worden.

De kernwaarden: eerlijkheid naar onszelf en de ander, in en vanuit verbinding leven door mens, dier en natuur, dienen basis te zijn van alle denken en handelen.

De sociale verantwoordelijkheid: Men moet met open oog en oor naar zaken kunnen kijken om hiaten tijdig te herkennen, te erkennen en hierop actie te ondernemen. Belangrijk is hiertoe het eigen functioneren, dat helder omschreven dient te zijn en met regelmaat getoetst mag worden; eerst op naleving kernwaarden, dan op functioneren van daaruit.

D) duidelijk stelling nemen met betrekking tot wat managen en leiden in dient te houden!

Managen

1. systeem / proces / regieHSEQI = het managen van in volgorde
Leiden2. planningHealth
is dit van nature te doen3. middelenSafety
+4. financiering+Environment
durven blootgesteld te zijn5. ontwerpenQuality
6. werk uitvoerenIntegrity
7. rapportage
8. controle
Risicobeheer&Duurzaamheid

Voor alles geldt: openheid van zaken
Policy regelsMissie
Visie
Doelstellingen
Taken
OrganisatieMensen – mensen – mensen
Gebouwen en productiemiddelen
LeiderschapNatuurlijk (zo natuurlijk mogelijk) de leiding hebben
Zekerheid dat zaken uitpakken zoals bedoeld – met sancties
1/5 deel van de tijd werkbezoeken met een agenda, 50% van de tijd opvolgen van risicogebieden
Op de pofOverheid leent niet, behalve voor duurzame harde projecten
Overheid mag niets ondernemen waardoor onze kinderen de dupe kunnen zijn, zonder ook maar één uitzondering
Bijvoorbeeld geen overheidsschuld van meer dan één generatie
Van de bovenstaande zaken is weinig tot niets geregeld.
Wil je eerlijkheid bedrijven dan moeten dat de eerste zaken zijn
.

~ een leider weet wat hij moet doen ~
~ een manager weet hoe hij het moet doen ~

E) de volgende stappen om tot een behoorlijk bestuur te komen:

 1. De scheefheid van de grondwet wordt weggenomen.
 2. De grondwet zal aangepast worden met de volgende artikelen:

A. Het welzijn van mens, dier en natuur staat centraal in alle overwegingen.
B. Naast de mens, staat ook het gezin centraal in alle overwegingen.
C. De wetgever en hun organisatie zal op straffe van cel alle artikelen van de grondwet gewogen toepassen.
D. Elke wet zal grondig getoetst worden op A. en B.
E. Ieder mens en dier zal voldoende gezonde, onbespoten voeding en werkelijk schoon drinkwater tot zijn beschikking hebben.
F. Ieder mens en dier zal zonder continue blootstelling aan straling kunnen leven.
G. Ieder mens zal een behoorlijk dak boven zijn hoofd hebben.
H. Ieder mens zal in gelijkheid onderwijs kunnen ontvangen. Onderwijs dat alle deelaspecten van de mens in gelijkheid dient.
I. Ieder mens en dier zal in gelijkheid verzekerd zijn en dus zorg kunnen ontvangen.
J. Ieder mens, dier en de natuur zal vanuit welwillendheid behandeld worden en verdient altijd het voordeel van de twijfel.
K. Ieder mens zal de kernwaarden ‘GROEI’ als uitgangspunt van denken en doen bezigen, wanneer men daar buiten gaat, volgt er beleid van subtiel wijzen op tot resocialisatie.
L. Ieder mens zal slechts één paspoort hebben en dus slechts één stem.

 1. Alle wetten zullen ook voor alle overheidsorganen- en personen gelden.
 2. Alle wetten zullen in zijn geheel van kracht zijn en toegepast worden.
 3. Gekozen bestuurders en ambtenaren zijn verplicht de waarheid te spreken en te schrijven.
 4. Alle officiële gesprekken of besprekingen zullen volledig genotuleerd worden.
 5. Gekozen bestuurders en ambtenaren zijn hoofdelijk verantwoordelijk en betalen voor eventuele misdaden.
 6. Wetsovertreders betalen alle kosten en genoegdoening.
 7. Ministers zullen persoonlijk verantwoordelijkheid zijn en blijven voor hun wetten en departementen.
 8. Dit geldt voor de letter en geest van de wet.
 9. #3, #4 en #5 cascaderen door de gehele organisatie tot de laagste ambtenaar.
 10. Er zal een 3 maandelijkse ‘representatieve brief’ gemaakt worden door alle hoofden van diensten; van minister tot laagste ambtenaar sectie, waarin hun werk transparant gedeeld wordt.
 11. Op alle niveaus dient een jaarlijkse ‘representatieve brief’ ondertekend te worden, waarin staat dat er geen onwettelijke zaken of zaken die tegen het hierboven beschreven stelsel bekend zijn op de afdeling.
 12. Dit wordt vervolgens jaarlijks op steekproef aan een audit onderworpen en fraudeurs worden bestraft met cel en boete.
 13. Alle diensten zullen 5 jaarlijks onaangekondigd ge-audit worden.
 14. Volksvertegenwoordigers hebben inzage in alles wat het bestuur aangaat, niets uitgezonderd.
 15. Volksvertegenwoordigers zijn verplicht een specifieke taak in de gemeenschap volledig te beheersen.

F. neemt het op zich om de wet naar ‘GROEI’ aan te passen.

G. neemt het op zich om alle wetten en processen aan de hand van prestatie-indicatoren te bewaken en te controleren.

We maken een onderscheid tussen bedrijfs- en prestatie-indicatoren;
prestaties: alles zonder geld KPIP
zaken: alles met geld KPIF

Voor alles worden er doelstellingen gemaakt om KPIF en KPIP te rapporteren en te monitoren.
Wat dient hiervoor te gebeuren?

 • maak een lijst van logische eenheden
 • grenzen stellen
 • inclusief sub (sub) eenheden
 • gevaren en frequenties (risico’s) vaststellen en rangschikken
 • consequenties toewijzen
 • zowel vanuit databases als ervaring (hard en soft)
 • verbanden leggen en escalatiepotentieel
 • risico’s berekenen/vaststellen
 • rangschik alle risico’s en stel een acceptatiestandaard vast en of gebruik deze
 • zorg voor corrigerende maatregelen (hard/zacht) bij te hoge risico’s
 • zorgen voor beoordelingen
 • zorg voor zelfcontrole en audit

H. maakt keer op keer beleid n.a.v. de resultaten van de uitgevoerde audits. Hierdoor zal het welzijn in hoog tempo zowel individueel als collectief toenemen!