Eenheidsplan

idr1❤️

Wij nodigen alle politieke partijen via het eenheidsplan uit om, met behoud van eigen naam en identiteit, het partijbelang te overstijgen en naast elkaar samen te komen binnen de eenheidsbeweging Idr1 ❤️ . Dit is een symbolische stap, waarmee zij aangeven dat zij de partijbelangen die zij dienen, ondergeschikt maken aan het volksbelang. Waarmee zij aangeven dat zij mee de transitie willen maken van een land waarin het volk de economie dient in welvaart, naar een land waarin het land met haar economie het volk dient in welzijn.

En dat ze bereid zijn om al hun kwaliteiten mee in te zetten om de volgende stappen collectief gerealiseerd te krijgen. Daartoe tekenen zij het eenheidsconvenant.

Het eenheidsconvenant heeft een symbolische waarde naar het volk toe en een bindende waarde naar de andere partijen die in het eenheidsconvenant naast hen staan. Vanaf het moment dat er partijen samenkomen in eenheid onder de noemer Idr1 ❤️ gaan deze partijen samen aan de slag met het voorbereiden van de vormgeving van onderstaande omschreven stappen die nodig zijn om de transitie gezamenlijk te verwezenlijken.

Let wel; iedere partij behoudt zijn/haar eigen identiteit. Idr1❤️ is een overkoepelend verbindend orgaan. Idr1❤️ behoudt wel haar inschrijving als politieke partij, dit puur ter ondervanging voor het geval een aantal partijen hun partijbelangen boven het volksbelang en het belang van dier en natuur blijven plaatsen. In dat geval zal Idr1❤️ voorstellen om samen met alle partijen die het eenheidsplan dragen, als verbindend en vertegenwoordigend orgaan deel te nemen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dit om zo, ondanks partijen die andere belangen voorop stellen, toch een landelijke meerderheid te krijgen zodat de transitie wettelijke doorgang en doorvoering kan vinden.

Welke stappen willen we collectief zetten:

1) De kernwaarden worden als basis van alle denken, doen en handelen erkend, zowel individueel als collectief.
2) Alle lopende wetten en beleid worden onder de loep genomen qua overeenstemming met deze kernwaarden. Zij worden beoordeeld op ‘welzijnsdienend zijn’ voor mens, dier en natuur. Naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek, volgt er een bestempeling volgens stoplichtmodel. Groen zijn de zaken, die volledig structureel en duurzaam welzijnsdienend zijn. Oranje zijn de zaken die dat niet zijn, maar door aanpassing van het beleid wel omgezet kunnen worden naar groen. Rood zijn alle zaken die schadelijk zijn voor mens, dier en of natuur en die niet door aanpassing in groen omgezet kunnen worden. Alle zaken die dit label krijgen, dienen per direct gestopt te worden en lopende schade-afhandelingen dienen naar recht afgehandeld te worden. Zodra dit gedaan is, staan we collectief ‘carte blanche’.
3) Dan komt de moeilijkste stap. We vergeven individueel en collectief het systeem voor alle leed en gevangenschap waarin zij Idr1❤️; mens, dier en natuur, in ongelijkheid gevangen hield. Hier wordt nationaal aandacht aan besteed, zodat we dit collectief verwerken.
4) Er wordt in onderlinge samenwerking, vanuit eenheid een humanistiek stelsel neergezet. Dit is een heel eenvoudig stelsel, volledig transparant, waarin de mens een fundament aan faciliteiten zal ervaren als basisrecht, waarin welzijn structureel besloten ligt. Hier hoeft men niets voor te doen, dit is puur een basisrecht en vanuit deze basis kan men naar eigenheid invulling geven aan eigen leven en daarmee het collectief mee vorm geven en dragen. Dierenrecht wordt volledig per wet hersteld, evenals het recht van de natuur.

Het humanistieke stelsel dient het eenheidsmodel en neemt

A) de piramide van Maslow als leidraad om voor het gehele collectief te verwezenlijken. Iedere laag dient maatschappij breed vervuld te zijn, alvorens men met het volgende aspect aan de slag gaat!

 1. water/eten
 2. onderdak
 3. veiligheid en zekerheid: (GROEI) gelijkwaardigheid/respect/onvoorwaardelijke liefde/eerlijkheid naar onszelf en de ander; mens, dier en natuur/in en vanuit verbinding leven. En dit alles volledig gedragen, gesteund en gegarandeerd door het humanistieke stelsel.
 4. behoeften aan sociaal contact, waarin rechtvaardigheid, spiritualiteit, schoonheid en religie van belang kunnen zijn
 5. Vertrouwen en zelfvertrouwen
 6. Zelfrealisatie

  Vrijheid is dé basale voedingsbodem om deze piramide op te bouwen!!!

Vrijheid van traditie, tot spreken, tot vergaderen, van geloof, geaardheid, sexualiteit in gelijkheid, eigen lichamelijke beschikking en eigendom is voorwaarde en dient als hoogste goed gewaarborgd te zijn!

Onvrijheid heft de eenheid individueel en collectief op en schaadt hiermee welzijn in diepste wezen. Hiermee is de hele piramide onderuit gehaald. Vanaf dit moment zit je op het terrein van schending van de rechten van de mens. Wie zich daaraan schuldig maakt zal direct uit functie worden gezet en worden berecht.

B) fundamentele natuurwetten als uitgangspunt. Onder anderen:

De natuur gaat haar gang, tenzij beheerd. Dat geldt voor de fysieke natuur als de menselijke natuur.
Integriteit moet met integriteit beheerd worden.
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

C) systeemhiërarchie op in het geheel, welke gelden voor het volledige scala aan bedrijven.

De wet: de overheid houdt van alle wetten KPIF’s en KPIP’s bij (prestatie indicatoren puur op vordering van de prestatie dan wel op financiële prestatie.) Ook hier stellen we een stoplichtsysteem in. Groen voor zaken die gaan zoals bedoeld, oranje voor zaken die buiten de boot dreigen te vallen, rood voor zaken die reeds buiten de boot zijn en onmiddellijk opgelost, dan wel gestopt dienen te worden.

De kernwaarden: gelijkwaardigheid, respect, onvoorwaardelijke liefde, eerlijkheid naar onszelf en de ander; mens, dier en natuur, in en vanuit verbinding leven, dienen basis te zijn van alle denken en handelen.

De sociale verantwoordelijkheid: Men moet met open oog en oor naar zaken kunnen kijken om hiaten tijdig te herkennen, te erkennen en hierop actie te ondernemen. Belangrijk is hiertoe het eigen functioneren, dat helder omschreven dient te zijn en met regelmaat getoetst mag worden; eerst op naleving kernwaarden, dan op functioneren van daaruit.

D) duidelijk stelling met betrekking tot wat managen en leiden in dient te houden!

Managen

1. systeem / proces / regieHSEQI = het managen van in volgorde
Leiden2. planningHealth
is dit van nature te doen3. middelenSafety
+4. financiering+Environment
durven blootgesteld te zijn5. ontwerpenQuality
6. werk uitvoerenIntegrity
7. rapportage
8. controle
Risicobeheer&Duurzaamheid

Voor alles geldt: openheid van zaken
Policy regelsMissie
Visie
Doelstellingen
Taken
OrganisatieMensen – mensen – mensen
Gebouwen en productiemiddelen
LeiderschapNatuurlijk ( zo natuurlijk mogelijk) de leiding hebben
Zekerheid dat zaken uitpakken zoals bedoeld – met sancties
1/5 deel van de tijd werkbezoeken met een agenda, 50% opvolgen van risicogebieden
Op de pofOverheid leent niet, behalve voor duurzame harde projecten
Overheid mag niets ondernemen waardoor onze kinderen de dupe kunnen zijn, zonder ook maar één uitzondering
Dus geen energie of bijvoorbeeld overheidsschuld van meer dan één generatie
van de bovenstaande zaken is weinig tot niets geregeld
wil je eerlijkheid bedrijven dan moeten dat de eerste zaken zijn

~ een leider weet wat hij moet doen ~
~ een manager weet hoe hij het moet doen ~

E) de volgende stappen om tot een behoorlijk bestuur te komen:

 1. De scheefheid van de grondwet wordt weggenomen.
 2. De grondwet zal aangepast worden met de volgende artikelen:

A. Het welzijn van mens, dier en natuur staat centraal in alle overwegingen.
B. Naast de mens, staat ook het gezin centraal in alle overwegingen.
C. De wetgever en hun organisatie zal op straffe van cel alle artikelen van de grondwet gewogen toepassen.
D. Elke wet zal grondig getoetst worden op A. en B.
E. Ieder mens/gezin en dier zal voldoende gezonde, onbespoten voeding en werkelijk schoon drinkwater tot zijn beschikking hebben.
F. Ieder mens/gezin en dier zal zonder continue blootstelling aan straling kunnen leven.
G. Ieder mens/gezin zal een behoorlijk dak boven zijn hoofd hebben.
H. Ieder mens/gezin zal in gelijkheid onderwijs kunnen ontvangen. Onderwijs dat alle deelaspecten van de mens in gelijkheid dient.
I. Ieder mens/gezin zal in gelijkheid verzekerd zijn en dus zorg kunnen ontvangen.
J. Ieder mens/gezin zal vanuit welwillendheid behandeld worden en verdient altijd het voordeel van de twijfel.
K. Ieder mens zal de kernwaarden ‘GROEI’ als uitgangspunt van denken en doen bezigen, wanneer men daar buiten gaat, volgt er beleid van subtiel wijzen op tot resocialisatie.
L. Ieder mens zal slechts één paspoort hebben en dus slechts één stem.

 1. Alle wetten zullen ook voor alle overheidsorganen- en personen gelden.
 2. Alle wetten zullen in zijn geheel van kracht zijn en toegepast worden.
 3. Gekozen bestuurders en ambtenaren zijn verplicht de waarheid te spreken en te schrijven.
 4. Alle officiële gesprekken of besprekingen zullen volledig genotuleerd worden.
 5. Gekozen bestuurders en ambtenaren zijn hoofdelijk verantwoordelijk en betalen voor eventuele misdaden.
 6. Wetsovertreders betalen alle kosten en genoegdoening.
 7. Ministers zullen persoonlijk verantwoordelijkheid zijn en blijven voor hun wetten en departementen.
 8. Dit geldt voor de letter en geest van de wet.
 9. #3, #4 en #5 cascaderen door de gehele organisatie tot de laagste ambtenaar.
 10. Er zal een 3 maandelijkse ‘representatieve brief’ gemaakt worden door alle hoofden van diensten; van minister tot laagste ambtenaar sectie, waarin hun werk transparant gedeeld wordt.
 11. Op alle niveaus dient een jaarlijkse ‘representatieve brief’ ondertekend te worden, waarin staat dat er geen onwettelijke zaken of zaken die tegen het hierboven beschreven stelsel bekend zijn op de afdeling.
 12. Dit wordt vervolgens jaarlijks op steekproef aan een audit onderworpen en fraudeurs worden bestraft met cel en boete.
 13. Alle diensten zullen 5 jaarlijks onaangekondigd ge-audit worden.
 14. Volksvertegenwoordigers hebben recht op inzage in alles, niets uitgezonderd.
 15. Volksvertegenwoordigers zijn verplicht een specifieke taak in de gemeenschap volledig te beheersen.

F. neemt het op zich om de wet naar ‘GROEI’ aan te passen.

G. neemt het op zich om alle wetten en processen aan de hand van prestatie-indicatoren te bewaken en te controleren.

We maken een onderscheid tussen bedrijfs- en prestatie-indicatoren;
prestaties: alles zonder geld KPIP
zaken: alles met geld KPIF

Voor alles worden er doelstellingen gemaakt om KPIF en KPIP te rapporteren en te monitoren.
Wat dient hiervoor te gebeuren?

 • maak een lijst van logische eenheden
 • grenzen stellen
 • inclusief sub (sub) eenheden
 • gevaren en frequenties (risico’s) vaststellen en rangschikken
 • consequenties toewijzen
 • zowel vanuit databases als ervaring (hard en soft)
 • verbanden leggen en escalatiepotentieel
 • risico’s berekenen / vaststellen
 • rangschik alle risico’s en stel een acceptatiestandaard vast of gebruik deze
 • zorg voor corrigerende maatregelen (hard / zacht) bij te hoge risico’s
 • zorgen voor beoordelingen
 • zorg voor zelfcontrole en audit

H. maakt keer op keer beleid n.a.v. de resultaten van de uitgevoerde audits. Hierdoor zal het welzijn in hoog tempo zowel individueel en collectief toenemen!

Dit hebben alle partijen vervolgens samen neergezet door samen te komen in Idr1❤️ voor Idr1❤️, om nu weer terug te gaan om vanuit eigenheid een plekje binnen dit stelsel in te nemen om het geheel te kunnen dienen met eigen kwaliteiten!

Staat jouw partij ook mee op voor Idr1❤️?!! Meld deze dan aan via de knop hieronder en dan zitten we weldra samen om de tafel!

Tot dan!