Statuten

2019.29309.01/1/GP/BVW

Annex: volmacht

OPRICHTING VOOR IEDEREEN DRAAGKRACHT EN RESPECT OP DE EERSTE PLAATS

Heden, zeven mei tweeduizend negentien (07-05-2019), verschenen voor mij, _ mr. Carolien Maria Elisabeth van Damme, kandidaat-notaris, hierna te noemen: “notaris”, als waarnemer van mr. Adrianus Paulus Maria Peijnenburg, notaris __ gevestigd te IJzendijke, gemeente Sluis: __________________________________

1. mevrouw Veronique Renata Andrea Leurgans-Pauwels, geboren te ______ Aardenburg op vijf september negentienhonderdzestig (05-09-1960), _____ werkzaam te mijnen kantore aan de Markt 23 te 4515 BB IJzendijke en ___ aldaar woonplaats kiezend, ten deze handelende als schriftelijk __________ gevolmachtigde van: _______________________________________________

de heer Hendrik Bernardus Hardonk, geboren te Deventer op vijftien mei _______ negentienhonderddrieënzestig (15-05-1963), volgens zijn verklaring ongehuwd en __ niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap; __________

2. mevrouw Karen Ingeborg Wolfert, geboren te Vianen op vijftien ___ september negentienhonderdzesenzeventig (15-09-1976), volgens haar verklaring ongehuwd __ en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap, _______

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden: _________________________________

1. NAAM EN ZETEL __________________________________________________

ARTIKEL 1: NAAM EN ZETEL __________________________________________

De vereniging draagt de naam ‘voor Iedereen Draagkracht en Respect op de Eerste plaats’ ofwel verkort: ‘Idr1’ en heeft haar zetel in gemeente Sluis. _____

2. ORGANEN________________________________________________________

ARTIKEL 2: ORGANEN ________________________________________________

De vereniging bestaat vanaf datum oprichting uit:___________________________

 • Het individuele lid; __________________________________________________
 • De algemene vergadering; __________________________________________
 • Het partijbestuur. _________________________________________________

Vanuit het partijbestuur zal in direct contact met de nieuw verworven leden, ____ overgegaan worden tot het creëren van de gemeentelijke afdelingswerkgroepen en de provinciale provincieraden. Hier trekt het partijbestuur een jaar voor uit. __ Dit zodat de vereniging vanaf zeventien maart tweeduizend twintig (17-03-2020) uit de volgende organen bestaat: _________________________________________

 • Het individuele lid; __________________________________________________
 • Afdelingswerkgroepen; _____________________________________________
 • De provincieraad; __________________________________________________
 • De algemene vergadering ___________________________________________
 • Het partijbestuur. ___________________________________________________

3. DOEL EN MIDDELEN ______________________________________________

ARTIKEL 3: DOEL EN MIDDELEN _________________________

De vereniging stelt zich ten doel een nieuwe, duurzame en transparante ______ maatschappelijke structuur te verwezenlijken, waarbij alle bewoners van het ___ land zich in onderlinge gelijkwaardigheid verhouden, ten opzichte van zichzelf, _

elkaar, alle andere organismen en de aarde met haar natuur. Vanuit deze basis wordt er gewerkt naar het realiseren van duurzaam welzijn voor mens, dier en _ natuur, het behoud hiervan en verder ontwikkeling hiervan. __________________

De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door: __________________

 • Het deelnemen aan verkiezingen; ____________________________________
 • Het organiseren van allerlei uiteenlopende activiteiten onder de __________ Nederlandse bevolking om bewustwording in gelijkwaardigheid naar ______ zichzelf, elkaar, andere organismen en de natuur te doen ontstaan, _______ behouden en laten groeien. _________________________________________
 • Het creëren van een netwerk tussen mensen, initiatieven en instellingen, __ waarin Ieder1 draagt en zich gedragen weet; __________________________

4. DUUR ____________________________________________________________

ARTIKEL 4: DUUR _____________________________________________________

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. __________________________

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. __________________________

Het kalenderjaar is tevens boekjaar. ______________________________________

5. LIDMAATSCHAP __________________________________________________

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP __________________________________________

Lid van de vereniging kunnen zijn: ________________________________________

iedereen die in Nederland woont en iedere Nederlander die in het buitenland __ woont en ______________________________________________________________

 • achttien jaar of ouder is; ____________________________________________
 • het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging onderschrijft en _
 • zijn symbolische geldelijke verplichting van een euro (€ 1,00) per _______ kalenderjaar voldoet; _______________________________________________

Voor klacht-en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten. _______

ARTIKEL 6____________________________________________________________

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en op naam gesteld. Het is __ niet overdraagbaar noch vatbaar voor erfopvolging. ________________________

ARTIKEL 7____________________________________________________________

Het bestuur van de afdeling is bevoegd een lid van haar afdeling te schorsen __ indien het lid: __________________________________________________________

 • in strijd handelt met de verplichtingen welke aan zijn lidmaatschap _______ verbonden zijn of; __________________________________________________
 • door uitspraken, handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad. ______________________
 • Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _______________________________

Indien besloten is om tot schorsing over te gaan, wordt dit besluit zo spoedig __ mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. Een schorsing die niet binnen drie _______ maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontzetting uit of een besluit tot ____ opzegging van het lidmaatschap van de vereniging vervalt door het verloop van die termijn. ____________________________________________________________

ARTIKEL 8____________________________________________________________

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ___________________________

 • door overlijden van het lid; ______________________________________
 • door opzegging door het lid; _____________________________________
 • door opzegging door de vereniging; ______________________________
 • door ontzetting. ________________________________________________

2. Een lid kan op ieder gewenst moment zijn lidmaatschap beëindigen. Hij/zij dient dit schriftelijk te laten weten aan de landelijke ledenadministratie. ____

3. De vereniging heeft het recht het lidmaatschap op te zeggen – wat met ___ onmiddellijke ingang kan – indien: ____________________________________

 • het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke door de _____ statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; of __________________
 • het lid zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet; _ of ____________________________________________________________
 • redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ________ lidmaatschap te laten voortduren. ________________________________

De opzegging geschiedt door het partijbestuur. Het besluit tot opzegging wordt _ zo spoedig mogelijk schriftelijke meegedeeld aan het betrokken lid, met melding van reden(en). _________________________________________________________

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien: ___

 • het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ______ vereniging handelt; of ___________________________________________
 • het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ________________

5. De ontzetting geschiedt door het partijbestuur. Het besluit tot ontzetting ___ wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid met melding van reden(en). _____________________________________________

6. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten. ___

6. GELDMIDDELEN __________________________________________________

ARTIKEL 9: GELDMIDDELEN __________________________________________

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ________________________

 • Contributie van minimaal een euro (€ 1,00) per kalenderjaar; ________
 • verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen; _________
 • andere baten, onder andere sponsoring en fondsenwerving. _________

2. Elk lid is verplicht om de symbolische contributie van een euro (€ 1,00) per kalenderjaar te betalen en staat vrij meer te betalen naar draagkracht en __ keuze. ____________________________________________________________

7. DE ORGANISATIESTRUCTUUR ____________________________________

ARTIKEL 10: DE ORGANISATIESTRUCTUUR ____________________________

Het individuele lid. ____________________________________________________

Elk lid staat in zijn persoonlijke situatie centraal en wordt uitgenodigd om; _____

 • vol te leven naar eigen hart, zolang er niets en niemand door ________ geschaad wordt; _______________________________________________
 • persoonlijke groei na te streven; _________________________________
 • anderen te steunen op hun pad en te stimuleren in persoonlijke groei;
 • liefde en toewijding uit te dragen, in kleine en grote dingen; met doel _ welzijn en geluk te vergroten; ____________________________________
 • ambassadeur te zijn van Ieder1 door de eerste vier punten uit- en over te dragen; _____________________________________________________
 • aan te geven aan het partijbestuur waar men maatschappelijke noden ervaart en mee te denken in structurele oplossingen. _______________

De algemene vergadering ______________________________________________

Bevoegdheid en jaarvergadering _________________________________________

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het partijbestuur zijn __________ opgedragen._______________________________________________________

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een _____ algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de ___________ jaarvergadering komen onder meer aan de orde: _______________________

a. het verslag van het partijbestuur over het afgelopen boekjaar; _______

b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het _

afgelopen boekjaar; ____________________________________________

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het partijbestuur; __________

d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het ______ nieuwe boekjaar; _______________________________________________

e. de benoeming van bestuursleden als er in het partijbestuur vacatures _ bestaan; en ___________________________________________________

f. voorstellen van het partijbestuur of de leden, zoals aangekondigd bij __ de oproeping voor de vergadering. _______________________________

3. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur _ de begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden. ________

Oproeping_____________________________________________________________

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het partijbestuur. ___

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een __ tiende deel van de stemmen, kan het partijbestuur schriftelijk verzoeken __ een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat ____ verzoek. Als het partijbestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen _ de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. _______________________

2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: __

 • een publicatie in het verenigingsorgaan; of ________________________
 • een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ____ ledenregister; of _______________________________________________
 • een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. _____________

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door _ een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar __ bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. ____

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van _ de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. __________

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden ___ gesteld. ___________________________________________________________

Toegang en stemrecht __________________________________________________

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden _ van het partijbestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten __ ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. ______ Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de _________ vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is. ________________________________________________________

2. Ieder gewoon lid heeft één stem. _____________________________________

Een geschorst lid heeft geen stemrecht. _______________________________

3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven _ namens hem te stemmen. ___________________________________________

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. ______________________________________

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de ______ volmacht elektronisch is vastgelegd. __________________________________

Eén lid kan niet meer dan vier (4) andere leden vertegenwoordigen. ______

Besluitvorming _________________________________________________________

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit _____ genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de _________ vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven _ quorum. __________________________________________________________

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de _____ uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk __ vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel _ van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ______ stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de _______ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een ____ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ____ vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ___________

3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats ______ hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een ______ tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden _______ herstemd. _________________________________________________________

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ______

4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van __ personen gaat, is het voorstel verworpen. _____________________________

5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. ______________________________________________________

Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. _ Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. __________________________________________________________

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de ____________ stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden ____ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op _ de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. _______________________

Het partijbestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het ________ elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de ______ oproeping bekend gemaakt. _________________________________________

Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene ______ vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar ___ niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een _____ dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de _______ vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, _ kan niet worden herroepen. _________________________________________

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een _______ vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene _ vergadering , als dit met voorkennis van het partijbestuur is genomen. ____

7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, _____ kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet _ of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. _______________

Leiding en notulen ______________________________________________________

1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de ________ vereniging. ________________________________________________________

Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het partijbestuur een ander bestuurslid __

aan als voorzitter van de vergadering. ________________________________

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet _ de vergadering zelf in haar leiding. ___________________________________

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld. ________________________________________________

De afdelingswerkgroepen. _____________________________________________

Elk lid valt onder een afdelingswerkgroep op basis van woonplaats; waarbij in __ het buitenland woonachtige leden deel uitmaken van een afdelingswerkgroep __ welke de vestigingsplaats van de vereniging omvat. ________________________

Elk lid is vrij deel te mogen nemen aan door de afdelingswerkgroep ___________ georganiseerde activiteiten. _____________________________________________

Inrichting: _____________________________________________________________

 • Een afdelingswerkgroep draagt de naam van de gemeente; de leden die in de betreffende gemeente woonachtig zijn, vallen binnen deze ____________ afdelingswerkgroep; ________________________________________________
 • Een afdelingswerkgroep kiest uit hun midden zelf een voorzitter; de wijze _ waarop dit gebeurt is geregeld per reglement; _________________________
 • De voorzitter neemt voortouw in het organiseren van activiteiten. _________
 • De voorzitter van de afdeling is uit hoofde van zijn functie lid van de ______ provincieraad. De afdeling kiest uit hun midden een vast plaatsvervangend voorzitter, die bij verhindering van de voorzitter diens taken waarneemt en verantwoording draagt in overdracht naar de voorzitter. _________________

Werkzaamheden: ______________________________________________________

De afdelingswerkgroep heeft tot taak het zorgdragen voor de organisatie van de plaatselijke activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van de ________ provincieraad en het partijbestuur uit. _____________________________________

Ledenvergadering: _____________________________________________________

 • de ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de afdelingswerkgroep; _
 • de ledenvergadering draagt zorg voor de afvaardiging vanuit de __________ afdelingswerkgroep naar de provincieraad; ____________________________
 • de ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als het afdelingsbestuur dit noodzakelijk oordeelt. _______________
 • De voorzitter, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een __ schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, vervalt door het verloop van die termijn. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de betrokken voorzitter, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. __

Schorsing/ontzetting van een afdelingswerkgroep: __________________________

Het partijbestuur is bevoegd om een gehele afdelingswerkgroep te schorsen ___ indien de afdelingswerkgroep: ___________________________________________

 • in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging ______ handelt; of ________________________________________________________
 • de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; __________________________

Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de desbetreffende afdelingswerkgroep en aan de provincieraad; _____________

De provincieraad. _____________________________________________________

1. Inrichting: _________________________________________________________

 • De provincie-indeling die Nederland kent, maakt duidelijk welke __________ afdelingswerkgroepen onder welke provincie vallen. Bij twijfel of overlapping beslist het partijbestuur onder welke provincieraad betreffende afdelingswerkgroep valt. ____________________________________________
 • Iedere afdelingswerkgroep wordt door hun voorzitter in de provincieraad __ vertegenwoordigd. _________________________________________________
 • De samenkomsten van de provincieraad worden qua frequentie en _______ werkwijze nader geregeld bij reglement; _______________________________
 • Iedere provincieraad kiest jaarlijks – of tussentijds indien er sprake is van _ een vacature – een provincievertegenwoordiger, die uit hoofde van zijn ___ functie deel uit maakt van het partijbestuur. De verkiezingsprocedure is ___ geregeld bij reglement. _____________________________________________
 • De provincievertegenwoordiger neemt voortouw in het organiseren van ___ activiteiten. ________________________________________________________
 • De provincieraad kiest uit hun midden een vaste plaatsvervangend _______ provincievertegenwoordiger die bij verhindering van de voorzitter diens ___ taken waarneemt en verantwoording draagt in overdracht naar de ________ voorzitter; de wijze waarop dit gebeurt is geregeld per reglement; ________

Werkzaamheden: ______________________________________________________

De provincieraad heeft tot taak het zorgdragen voor de organisatie van de _____ provinciale activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van het ________ partijbestuur uit. ________________________________________________________

Provincievergadering: ___________________________________________________

 • de provincievergadering is het hoogste gezag binnen de provincieraad; ___
 • de provincievergadering draagt zorg voor de afvaardiging vanuit de _______ provincieraad naar het partijbestuur; __________________________________
 • de provincievergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls als de provincieraad dit noodzakelijk oordeelt. ________________
 • De provincievertegenwoordiger, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de provincievergadering worden ______ geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden ______ gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, vervalt door het verloop van die termijn. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk _____ schriftelijk meegedeeld aan de betrokken provincievertegenwoordiger, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. ________________

Het partijbestuur. _____________________________________________________

ARTIKEL 14: HET PARTIJBESTUUR ____________________________________

1. Inrichting: _________________________________________________________

Het partijbestuur bestaat uit: _________________________________________

 • de provincie-vertegenwoordigers; ________________________________
 • minimaal twee (andere) natuurlijke personen. ______________________

2. Werkzaamheden: __________________________________________________

 • het partijbestuur is belast met de leiding en het besturen van de ______ vereniging. Het partijbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks _______ bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van _ de vereniging; _________________________________________________
 • het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de ________________ provincievergaderingen van de provincieraad; _____________________
 • het partijbestuur houdt toezicht op de afdelingswerkgroepen en ______ provincieraden en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen; ________
 • het partijbestuur legt verantwoording af aan de leden omtrent het ____ gevoerde en te voeren beleid middels een transparant jaarverslag; ___
 • het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot _ verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot __

het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk ___ maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander ____ verbindt; ______________________________________________________

 • de voorzitter is bij oprichting de oprichter voor een periode van drie (3) jaar, waarna deze opnieuw gekozen wordt uit het partijbestuur, voor __ telkens een periode van vier (4) jaar; de wijze waarop dit gebeurd is __ geregeld per reglement; ________________________________________
 • de functies binnen het partijbestuur worden door haar leden onderling verdeeld. _____________________________________________________
 • ook indien er vacatures binnen het partijbestuur open staan geldt het _ partijbestuur als volledig samengesteld. ___________________________

3. Schorsing en ontslag partijbestuurders: _______________________________

 • De voorzitters van de fracties die in de Tweede Kamer en Eerste _____ Kamer die uit hoofde van zijn\haar functie lid is van het partijbestuur __ kunnen niet als lid van het partijbestuur worden geschorst of _________ ontslagen; ____________________________________________________
 • De overige leden van het partijbestuur kunnen door de meerderheid __ van het partijbestuur worden geschorst of ontslagen als _____________

a. het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de __ vereniging handelt; of ______________________________________

b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ____________

– Een schorsing die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een __ besluit tot ontslag vervalt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig meegedeeld aan het _______ betrokken lid van het partijbestuur. _______________________________

8. OPENBARE LICHAMEN ___________________________________________

ARTIKEL 15: OPENBARE LICHAMEN ___________________________________

1. Leden die kandidaat worden gesteld voor openbare lichamen dienen _____ voorafgaande aan die kandidaatstelling een verklaring ondertekend te ____ hebben waarin de verplichtingen zijn vastgelegd zoals geformuleerd in de _ volgende leden van dit artikel. _______________________________________

2. Leden van de vereniging die gekozen worden in openbare lichamen zullen deze functie uitoefenen in loyaliteit ten opzichte van de vereniging (en ____ binnen de kaders van de door het partijbestuur genomen besluiten) en ____ zullen aanstonds deze functie en derhalve ook hun zetel ter beschikking __ stellen aan de vereniging wanneer het relevante partijorgaan hierom ______ verzoekt. Voor lokale volksvertegenwoordigers is dit de ledenvergadering _ van de afdelingswerkgroep, voor provincie-vertegenwoordigers de _______ vergadering van de provincieraad en voor de overige ___________________ volksvertegenwoordigers het partijbestuur. ____________________________

3. Leden van de vereniging welke namens de vereniging zitting hebben of ___ hebben gehad in openbare lichamen dragen de hen uit hoofde van die ____ functie toekomende geldelijke vergoeding af aan de vereniging, __________ waartegenover de vereniging hen een compensatie verstrekt op basis van een door het partijbestuur vastgestelde regeling. _______________________

4. Onder openbare lichamen wordt verstaan alle mogelijke openbare _______ lichamen. _________________________________________________________

5. Voor klacht- en beroepsmogelijkheden, zie artikel 20 van deze statuten. ___

9. VERTEGENWOORDIGERS ___________________________________________

ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGERS ________________________________

De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur _ kan aan anderen volmacht geven om de vereniging te vertegenwoordigen _____ binnen de in die volmacht omschreven grenzen.____________________________

10. BESLUITEN EN VERKIEZINGEN ____________________________________

ARTIKEL 17: BESLUITEN EN VERKIEZINGEN ___________________________

1. Tenzij in de statuten of bij door het partijbestuur vastgesteld reglement ____ anders is bepaald worden besluiten genomen bij meerderheid van _______ stemmen. Bij een staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn __ verworpen. ________________________________________________________

2. Verkiezingen van bestuursleden voor partijorganen en van kandidaten voor een volksvertegenwoordiging geschieden schriftelijk en geheim. Van _____ dergelijke verkiezingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt __ vastgesteld door de eerstvolgende vergadering van het bevoegd _________ partijorgaan. _______________________________________________________

11. STATUTENWIJZIGING _____________________________________________

ARTIKEL 18: STATUTENWIJZIGING ____________________________________

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit _ van de algemene vergadering. Bij de oproeping van de algemene ________ vergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden ____ voorgesteld om de statuten te wijzigen. De termijn voor oproeping tot een _ zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. _________

2. Het voorstel tot wijziging van de statuten dient ten minste veertien dagen __ voor de partijbestuursvergadering ter kennis van de afdelingen en de _____ provincieraad te zijn gebracht. _______________________________________

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een _________ vergadering waarin ten minste twee/derde van het totale aantal leden van _ de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een _____ meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. _________________________________________________________

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering ______ aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden ______ besloten op een volgende ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig __ dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van ____ twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ________________

ARTIKEL 19 __________________________________________________________

1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een __ notariële akte is opgemaakt. _________________________________________

2. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de ___ (gewijzigde) statuten wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.

12. KLACHTEN/BEROEP _______________________________________________

ARTIKEL 20 __________________________________________________________

1. Tegen een besluit van een partijorgaan kan, door degene tegen wie dat ___ besluit is gericht, beroep worden ingesteld bij het partijbestuur binnen één _ maand na ontvangst van dat besluit. __________________________________

2. Het partijbestuur beslist zo spoedig mogelijk op het beroep, doch uiterlijk __ binnen zes maanden na het ontvangst van het beroep.__________________

3. De uitspraak van het hogere orgaan is bindend. ________________________

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestreden besluit van kracht. __________________________________________________

5. Het partijbestuur kan een beroepscommissie benoemen en stelt bij _______ reglement een procedure vast voor de wijze van afhandeling van een _____ beroep. ___________________________________________________________

13. ONTBINDING EN VEREFFENING ____________________________________

ARTIKEL 21: ONTBINDING EN VEREFFENING ___________________________

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig ___ uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde __ van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ____________

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering ______ aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op _ een volgende, ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het ____ aantal uitgebrachte stemmen. _______________________________________

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde ________ vergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden ____ voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een _ zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. _________

4. Het voorstel tot ontbinding dient ten minste veertien dagen voor de _______ partijbestuursvergadering ter kennis van de afdelingswerkgroepen en _____ provincieraad te zijn gebracht. _______________________________________

5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, __ geschiedt de vereffening door het partijbestuur. ________________________

6. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door het partijbestuur aan te wijzen doel dat in overeenstemming is met het doel van de vereniging __ zelf. ______________________________________________________________

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot _______ vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van ___ kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan ______ moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. ____

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ____ ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die __ door de vereffenaars daartoe is aangewezen. __________________________

14. REGLEMENTEN ___________________________________________________

ARTIKEL 22: REGLEMENTEN __________________________________________

1. De algemene vergadering kan bij reglement (nadere) regels geven omtrent het lidmaatschap, de volksvertegenwoordigers, in te stellen commissies, __ het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van partijorganen, _____ verkiezingen, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging _ en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt. In die gevallen waar deze statuten dat expliciet vermelden is het vaststellen van nadere regels verplicht. _________________________________________

2. Wijziging van een reglement geschiedt bij besluit van de algemene _______ vergadering. _______________________________________________________

3. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van _ of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten. _____________

15. AANSPRAKELIJKHEID _____________________________________________

ARTIKEL 23: AANSPRAKELIJKHEID ___________________________________

Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor __ schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap

van de vereniging, tenzij opzet of grove schuld van de vereniging aantoonbaar _ is. ____________________________________________________________________

16. SLOTBEPALING ___________________________________________________

ARTIKEL 24: SLOTBEPALING __________________________________________

1. Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit het ___________ partijbestuur. ______________________________________________________

2. Leden van de vereniging of leden van één of meer van haar organen _____ kunnen geen volmacht geven aan anderen om het deswege aan hen _____ toekomende vergaderrecht door een ander te laten uitoefenen. __________

SLOTVERKLARINGEN _________________________________________________

Eerste bestuur ________________________________________________________

Het eerste bestuur bestaat uit twee (2) leden. ______________________________

In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de __ eerste maal tot bestuurslid benoemd: _____________________________________

1. mevrouw Karen Ingeborg Wolfert, voornoemd, als voorzitter; ___________

2. de heer Hendrik Bernardus Hardonk, voornoemd, als penningmeester. __

Boekjaar _____________________________________________________________

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien __ (31-12-2019). __________________________________________________________

Adres ________________________________________________________________

Het adres van de vereniging is 4511 HK Breskens, J.F. de Millianostraat 41. ___

VOLMACHTEN ________________________________________________________

Voorzover in deze akte een of meer volmachten staan vermeld is mij, notaris, __ daarvan genoegzaam gebleken en worden deze – indien schriftelijk – aan deze akte gehecht. __________________________________________________________

SLOT AKTE ___________________________________________________________

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. __________________________

WAARVAN AKTE _____________________________________________________

Verleden te IJzendijke, gemeente Sluis op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. _

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te ___ hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. __________________

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ___ door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _______________

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Carolien Maria Elisabeth van Damme,

als waarnemer van mr. Adrianus Paulus Maria Peijnenburg,

notaris te IJzendijke, op 7 mei 2019

Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.